| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

Питања држављанства Републике Србије регулисана су Законом о држављанству и Законом о изменама Закона о држављанству. 


ПРИЈЕМ ИСЕЉЕНИКА У ДРЖАВЉАНСТВО

Исељеник (лице које се иселило из Републике Србије са намером да стално живи у иностранству) и његов потомак могу бити примљени у држављанство Републике Србије под условом да је подносилац захтева навршио 18 година живота, да му није одузета пословна способност и да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 18. Закона о држављанству)

Потребна документа:

 1. Попуњен захтев за пријем у држављанство Републике Србије (формулар Drzavljanstvo-iseljenik-clan 18.doc). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади.
 2. Изјава да се Република Србија сматра својом државом (формулар Drzavljanstvo-Izjava.doc). Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади.
 3. Потписана изјава да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања (ZUP.Obrazac.drzavljanstvo.doc). Уколико се уз захтев подноси дата изјава, у том случају није потребно подносити документа под тачком 6.
 4. Оригинал канадског извода из матичне књиге рођених или фотокопија оверена штамбиљем Notary Public. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе.
 5. Оригинал канадског извода из матичне књиге венчаних, или фотокопија оверена штамбиљем Notary Public са преводом документа на српски језик.
 6. Извод из матичне књиге рођених за претке који су рођени у Републици Србији и имали држављанство Републике Србије. Ова документа се не подносе уколико подносилац захтева потпише изјаву да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави неопходне податке за поступак одлучивања и попуни формулар под тачком 3.
 7. Фотокопије старих пасоша и других докумената којима подносилац захтева располаже.
 8. Фотокопије докумената који могу бити доказ српског порекла за претке
 9. Доказ о боравку у Канади (копија Permanent Residence Card) уколико подносилац није канадски држављанин.
 10. Доказ о канадском држављанству (Certificate of Canadian Citizenship) уколико је подносилац канадски држављанин.
 11. Фотокопија пасоша.

Уколико је малолетно лице обухваћено захтевом родитеља:

 • Захтев и изјаву потписује родитељ.
 • Изјава о сагласности другог родитеља (формулар Drzavljanstvo-IzjavaRoditelja-Prijem.doc).
 • Дете узраста од 14 до навршених 18 година потписује изјаву (формулар Drzavljanstvo-IzjavaDeteta-Prijem.doc) да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства.
 • За дете рођено у Канади потребно је доставити оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију оверену штамбиљем Notary Public. Такође, уз извод се доставља превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе).

Конзуларна такса износи 338 CAD и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Embassy of Serbia. Такса је неповратна.

Напомене:

 • Уколико захтев подноси породица (супружници и њихова малолетна деца) плаћа се укупна такса за целу породицу у износу од 338 CAD.
 • Сваки документ на енглеском језику мора имати превод на српски језик. 
 • Време потребно да се захтев реши од стране Министарства унутрашњих послова је око годину и по дана.

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО ПРИПАДНИКА СРПСКОГ НАРОДА

Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, може бити примљен у држављанство Републике Србије под условом да је навршио 18 година живота, није му одузета пословна способност и поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 23. Закона о држављанству)

Потребна документа:

 1. Попуњен захтев за пријем у држављанство (формулар drzavljanstvo-clan 23-stav1.doc, уколико сте рођени на територији бивше СФРЈ, онда формулар drzavljanstvo-clan 23-stav2.doc). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади.
 2. Изјава да се Република Србију сматра својом државом (формулар Drzavljanstvo-Izjava.doc). Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади.
 3. За лица рођена у бившој републици СФРЈ – Извод из матичне књиге рођених (Родни лист) и Уверење о држављанству (Домовница, Увјерење о држављанству), не старији од годину дана. Уколико поседујете и држављанство Канаде, приложити и доказ о канадском држављанству (фотокопија картице о натурализацији), преведен на српски језик
 4. За лица рођена у Р. Србији - Потписана изјава да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања (ZUP.Obrazac.drzavljanstvo.doc).
 5. За лица рођена у Канади - оригинал канадског извода из матичне књиге рођених или фотокопија оверена штамбиљем Notary Public. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе. Уз то, доказ о канадском држављанству – Certificate of Canadian Citizenship, преведен на српски језик
 6. Уколико сте у браку, оригинал канадског извода из матичне књиге венчаних, или фотокопија оверена штамбиљем Notary Public са преводом документа на српски језик. За лица која су склопила брак на територији бивше Републике СФРЈ, оригинални Венчани лист, не старији од годину дана.
 7. Доказ о боравку у Канади (Permanent Residence картица или радна дозвола) уколико подносилац није држављанин Канаде.
 8. Фотокопија пасоша.

Уколико је малолетно лице укључено у Захтев за пријем у држављанство Р. Србије:

 1. Захтев за пријем детета и Изјаву да Републику Србију сматра својом државом потписује родитељ.
 2. Сагласност другог родитеља за пријем детета у држављанство Р. Србије (формулар Drzavljanstvo-IzjavaRoditelja-Prijem.doc)
 3. Уколико је малолетно дете старије од 14 година, потребно је да потпише Изјаву да је сагласно са подношењем захтева (формулар Drzavljanstvo-IzjavaDeteta-Prijem.doc

Конзуларна такса износи 338 CAD и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Embassy of Serbia. Такса је неповратна.

Напомене:

 • Уколико захтев подноси породица (супружници и њихова малолетна деца) плаћа се укупна такса за целу породицу у износу од 338 CAD.
 • Сваки документ на енглеском језику мора имати превод на српски језик. 
 • Време потребно да се захтев реши од стране Министарства унутрашњих послова је око годину и по дана

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО Р. СРБИЈЕ – ИЗБЕГЛА, ПРОГНАНА ИЛИ РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Лице рођено у другој републици раније СФРЈ, које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави у Канади, може бити примљено у држављанство Републике Србије под условом да је навршило 18 година живота, није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 23. Закона о држављанству).

Потребна документа:

 1. Попуњен захтев за пријем у држављанство (формулар drzavljanstvo-clan 23-stav2.doc). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади.
 2. Изјава да се Република Србију сматра својом државом (формулар Drzavljanstvo-Izjava.doc). Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади.
 3. За лица рођена у бившој Републици СФРЈ – Извод из матичне књиге рођених (Родни лист) и Уверење о држављанству (Домовница, Увјерење о држављанству), не старији од годину дана. Уколико поседујете и држављанство Канаде, приложити и доказ о канадском држављанству (картица о натурализацији), преведен на српски језик
 4. За лица рођена у Р. Србији - потписана изјава да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања (ZUP.Obrazac.drzavljanstvo.doc).
 5. За лица рођена у Канади - оригинал канадског извода из матичне књиге рођених или фотокопија оверена штамбиљем Notary Public. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе. Уз то, доказ о канадском држављанству – Certificate of Canadian Citizenship, преведен на српски језик
 6. Уколико сте у браку, оригинал канадског извода из матичне књиге венчаних, или фотокопија оверена штамбиљем Notary Public са преводом документа на српски језик. За лица која су склопила брак на територији бивше републике СФРЈ, оригинални Венчани лист, не старији од годину дана.
 7. Копија избегличке легитимације
 8. Доказ о боравку у Канади (Permanent Residence картица или радна дозвола) уколико подносилац није држављанин Канаде
 9. Фотокопија пасоша

Уколико је малолетно лице укључено у Захтев за пријем у држављанство Р. Србије:

 1. Захтев за пријем детета и Изјаву да Републику Србију сматра својом државом потписује родитељ.
 2. Сагласност другог родитеља за пријем детета у држављанство Р. Србије (формулар Drzavljanstvo-IzjavaRoditelja-Prijem.doc)
 3. Уколико је малолетно дете старије од 14 година, потребно је да потпише Изјаву да је сагласно са подношењем захтева (формулар Drzavljanstvo-IzjavaDeteta-Prijem.doc

Конзуларна такса износи 104 CAD и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Embassy of Serbia. Такса је неповратна.

Напоменa:

 • Уколико захтев подноси породица (супружници и њихова малолетна деца) плаћа се укупна такса за целу породицу у износу од 104 CAD.
 • Сваки документ на енглеском језику мора имати превод на српски језик. 
 • Време потребно да се захтев реши од стране Министарства унутрашњих послова је око годину и по дана.

УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

Лице које је навршило 23 године, рођено у иностранству, чија су оба родитеља у моменту рођења били држављани Р. Србије, или лице рођено у Србији чији је један родитељ у тренутку његовог рођења био држављанин Србије а други страни држављанин, може поднети захтев за утврђивање држављанства Р. Србије (Члан 44. Закона о држављанству)

Потребна документа:

 1. Попуњен захтев за утврђивање држављанства (формулар drzavljanstvo-utvrdjivanje.doc). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади.
 2. Попуњен формулар (ZUP.Obrazac.drzavljanstvo-utvrdjivanje.doc) који је изјава да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања. Уколико се уз захтев подноси дата изјава, у том случају није потребно подносити документа под тачкама 3, 5, 6 и 7.
 3. Доказ да лице није уписано у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије, и то по месту рођења подносиоца захтева и по месту рођења или пребивалишта његових родитеља у моменту рођења подносиоца захтева. Овај доказ није потребно подносити уколико се потпише изјава да се наведени доказ прибави службеним путем (тачка 2.).
 4. За рођене у Канади - оригинал канадског извода из матичне књиге рођених или фотокопија оверена штамбиљем Notary Public. Такође, уз извод се доставља превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе.
 5. За рођене у Републици Србији - Извод из матичне књиге рођених издат од стране надлежног органа Републике Србије. Овај документ није потребно подносити уколико се потпише изјава да се наведени документ прибави службеним путем (тачка 2.).
 6. Оригинал уверења о држављанству Републике Србије за родитеље, не старије од годину дана. Ова документа није потребно подносити уколико се потпише изјава да се подаци о држављанству Србије за родитеље прибаве службеним путем (тачка 2.).
 7. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље издат од стране надлежног органа Републике Србије, уколико је брак склопљен у Р. Србији. Овај документ није потребно подносити уколико се потпише изјава да се наведени податак прибави службеним путем (тачка 2.). Уколико је брак склопљен у Канади, доставити Marriage Certificate или фотокопију истог оверену од стране Notary Public, са преводом на српски језик.
 8. Фотокопија канадског пасоша.

Конзуларна такса износи 102 CAD и плаћа се готовином или Money Order-ом који гласи на Embassy of Serbia. Такса је неповратна.

Напомена:

 • Сваки документ на енглеском језику мора имати превод на српски језик. 

УПИС У ЕВИДЕНЦИЈЕ ДРЖАВЉАНА Р. СРБИЈЕ

Лице старије од 18 година, рођено у иностранству, чији је један родитељ у тренутку његовог рођења био држављанин Републике Србије, стиче пореклом држављанство Републике Србије ако до навршене 23 године живота поднесе захтев за упис у евиденцију држављана. (Члан 10. Закона о држављанству)

Потребна документа:

 1. Попуњен захтев за упис у евиденцију држављана (ZahtevZaUpis.doc) и Захтев за пријаву рођења (PrijavaRodjenja.doc). Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public), уколико се исти не подноси лично у Амбасади
 2. Попуњен формулар (ZUP.doc), који је изјава да надлежан орган у Републици Србији службеним путем прибави податке неопходне за поступак одлучивања.
 3. Оригинал канадског извода из матичне књиге рођених (Birth Certificate long form) или копија оверена код Notary Public. Такође, уз извод се доставља превод истог на српски језик. 
 4. Конзуларни трошкови износе 121 долар и плаћају се готовином или Money Order-ом који гласи на Embassy of Serbia. Такса је неповратна

Напомена:

 • Сваки документ на енглеском језику мора имати превод на српски језик.
 • Уколико су родитељи склопили брак у Канади, а нису га пријавили у Р. Србији, доставити и канадски Marriage Certificate за родитеље.
 • Оригинална документа која се Амбасади посаљу за ову процедуру неће бити враћена подносиоцу захтева, већ задржана од стране надлежног матичара у Србији.

Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавање виза
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Конзуларне услуге за држављане Црне Горе