| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За време боравка у иностранству, пасош служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Пасош сме да користи само лице на чије име је издата. Биометријске пасоше Републике Србије издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

За подношење захтева за издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство малолетног детета уколико подносите захтев у његово име. Биометријски пасоши се не могу продужавати, већ се сваког пута када период важности истекне, мора подноети захтев за нови.

Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:

 1. претходни биометријски пасош Р. Србије
 2. доказ о регулисаном боравку у Канади (Residence Permit Card, радна дозвола, студентска виза, канадски пасош)
 3. 100 CAD за конзуларну таксу у готовини или у виду Money Odrer-а који гласи на Embassy of Serbia
 4. српски Извод из матичне књиге рођених, може оригинал, без обзира на датум издавања, може фотокопија
 5. Уверење о држављанству Р. Србије, може оригинал без обзира на датум издавања, може фотокопија
 6. Попуњен формулар Изјаве да сте сагласни да МУП Р. Србије, за потребе овог поступка, изврши увид у личне податке (ZUP.Obrazac.BPI.doc)

Уколико је последњи пасош који поседујете плави (пасош СР Југославије) или црвени (пасош СФРЈ), потребно је да обавезно приложите Уверење о држављанству Р. Србије, или попуните следећи формулар: DodatniPodaciZaBPI.doc.

Уколико желите да први пут поднесете захтев за издавање пасоша, јер сте недавно примљени у држављанство Р. Србије и поседујете Решење о пријему у држављанство, потребно је да покренете процедуру за упис у матичне књиге Републике Србије, те подношење захтева за пасош није могуће до спроведеног уписа.

За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан (SaglasnostRoditeljaPasos.doc или SaglasnostRoditelja-eng.doc) оверена пред нотаром.

Законски рок за решавање захтева је 60 дана. Пасош се може издати и за краће време уколико се приложи писмени доказ, тј. образложење хитности.

Преузимање новог пасоша

Законом је предвиђено да пасош мора подићи носилац пасоша. Али, пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају овлашћено лице је потребно да донесе следеће:

 • овлашћење (овлашћење мора да буде написано на српском језику и оверено испред нотара. У ову сврху можете користити следећи формулар: ovlascenje.preuzimanje.pasosa.doc)
 • претходни биометријски пасош подносиоца захтева (ради поништења), уколикоје још увек важећи
 • важећи пасош овлашћеног лица.

Амбасада није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

 • децу рођену у Канади за коју није извршена пријава рођења у односно док се не упишу у матичну књигу рођених у Републици Србији.
 • која закључе брак у Канади и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Републици Србији.
 • Уколико је до истека пасоша који поседујете остало више од 6 месеци

НЕСТАНАК ПАСОША

У случају губитка или крађе биометријског пасоша Републике Србије, неопходно је пријавити нестанак пасоша канадској полицији и о томе добити потврду/извештај. Након тога се у Амбасади Републике Србије у Отави може покренути процедура за проглашавање несталог пасоша неважећим и поднети лично захтев за издавање новог пасоша или путног листа за повратак у Републику Србију.

I. За издавање новог пасоша неопходно је приложити и следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије, фотокопија изгубљеног пасоша). Канадски идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.
 2. Извештај канадске полиције о пријави нестанка пасоша
 3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (формулар IzjavaIzgubljenaBPI.doc)
 4. Укупна конзуларна такса за решење о проглашењу пасоша неважећим у износу од 34 CAD може се платити искључиво у готовини или Money Order-ом који гласи на Embassy of Serbia.

II. За издавање путног листа неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије, фотокопија изгубљеног пасоша, истекли биометријски пасош). Канадски идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Амбасада службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (ZUP.Obrazac.PL.doc). Ако се изјава не потписује у Амбасади, неопходно је исту потписати пред нотаром.
 2. Извештај канадске полиције о пријави нестанка пасоша
 3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (формулар IzjavaIzgubljenaBPI.doc)
 4. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 cm које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
 5. Читко попуњен захтев за издавање путног листа (PL.zahtev.doc), потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
 6. Конзуларна такса у износу од 65 CAD се може платити искључиво у готовини или Money Order-ом који гласи на Embassy of Serbia.
 7. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином и контакт број телефона.

За малолетна лица, поред горе наведених докумената, потрено је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан (SaglasnostRoditelja.doc или SaglasnostRoditeljaPL-eng.doc) оверена пред нотаром. Захтев за издавање путног листа за дете (PL.zahtev.dete.doc) мора бити потписан од стране оба родитеља. Уколико се захтев шаље поштом, потписи родитеља треба да буду оверени од стране Notary Public.

Амбасада препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде.


ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ

Путни лист је путна исправа која служи само за повратак у Републику Србију и важи 60 дана од дана издавања. Издаје се лицима којима је истекао пасош Р. Србије или која су пријавила нестанак пасоша или у другим случајевима прописаним Законом. Захтев за издавање путног листа се може поднети лично, доласком у Амбасаду Републике Србије у Отави или путем поште.

Неопходно је приложити следећа документа:

 1. 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије, истекли биометријски пасош).
  • Канадски идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити Уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Амбасада службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (ZUP.Obrazac.PL.doc). Ако се изјава не потписује у Амбасади, неопходно је исту потписати пред нотаром.
  • Уколико не поседујете ниједан важећи документ за идентификацију, потребно је да попуните и приложите и следећи формулар (ProveraDrzavljanskogStatusaIdentiteta.doc)
 2. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 cm које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
 3. Читко попуњен захтев за издавање путног листа (PL.zahtev.doc, за децу погледајте текст доле), потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
 4. Конзуларна такса у износу од 65 CAD се може платити искључиво у готовини или Money Order-ом који гласи на Embassy of Serbia.
 5. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином и контакт број телефона.

За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан (SaglasnostRoditelja.doc или SaglasnostRoditeljaPL-eng.doc) оверена пред нотаром. Захтев за издавање путног листа за дете (PL.zahtev.dete.doc) мора бити потписан од стране оба родитеља. Уколико се захтев шаље поштом, потписи родитеља треба да буду оверени од стране Notary Public.

Напомена:

 • Амбасада препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде.
 • ако захтев шаљете Амбасади поштом, приложите и напомену са тачним датумом вашег путовања
 • за издавање путног листа је потребно око недељу дана, осим у случају када не поседујете ниједан докуменат за идентификацију, у ком случају је време дуже због провере држављанског статуса и идентитета од стране МУП Р. Србије.

Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавање виза
Царина
Држављанство
Матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Конзуларне услуге за држављане Црне Горе