| |     latinica | english  
Насловна
Издавње биометријског пасоша

Захтев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Амбасаду.

Подношење захтева и узимање биометријских података (фотографисање, узимање отисака прстију) траје до 30 минута.

Неопходна документа за издавање биометријског пасоша:

 1. Документ за идентификацију издат од стране надлежног органа Републике Србије: биометријски пасош, плави пасош СРЈ, лична карта или возачка дозвола. Уколико подносилац захтева не поседује ниједан од наведених докумената издат од стране надлежног органа у Републици Србији, неопходно је поднети важећи канадски идентификациони документ (пасош, возачка дозвола, Permanent Resident Card).
 2. Оригинално уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана, само приликом издавања првог биометријског пасоша.
 3. Оригинални извод из матичне књиге рођених  издат у Републици Србији, само приликом издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног биометријског пасоша, извод је потребан једино ако је дошло до промене личних података.

Приликом подношења зхатева за издавање првог биометријског пасоша документа под тачком 2 и 3 (уверење о држављантсву и извод из матичне књиге рођених) прибавиће надлежан орган за издавање пасоша уз сагласност подносиоца захтева. У ту сврху се потписује одговарајућа изјава приликом подношења захтева. Према Закону, рок за прибављање докумената по службеној дужности је 15 дана.
Подносиоци захтева, без обзира на законску обавезу прибављања докумената службеним путем, могу самостално да прибаве документа под тачком 2 и 3 и исте поднесу на увид приликом подношења захтева за издавање пасоша.
Дете, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Изјаву можете погледати овде. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и када је један родитељ страни држављанин, погледајте овде. Потпис родитеља на изјави треба да буде оверен од стране Notary Publicа потом оверен штамбиљем Министарства спољних послова Канаде. Приликом подношења захтева за малолетно дете, родитељи морају да се идентификују документом као што су важећи српски пасош или лична карта.
Конзуларна такса у износу од 93 долара се може платити искључиво у готовини или Money Order-ом.
Законски рок за решавање захтева за пасош, поднет у иностранству, је два месеца. Пасоши се израђују у Републици Србији. Пасош се преузима лично, доласком у Амбасаду пошто се претходно добије обавештење да је биометријски пасош достављен Амбасади ради уручења.
Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају овлашћено лице је потребно да донесе следеће:

 • овлашћење (овлашћење мора да буде написано на српском језику и оверено испред нотара. Узорак овлашћења можете погледати овде)
 • пасош подносиоца захтева (ради поништења)
 • важећи пасош овлашћеног лица
 • Амбасада није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:
 • децу рођену у Канади док се не изврши пријава рођења, односно не упишу у матичу књигу рођених у Републици Србији.
 • која закључе брак у Канади и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Републици Србији. кликни

НЕСТАНАК ПАСОША

У случају губитка или  крађе биометријског пасоша Републике Србије, неопходно је пријавити нестанак пасоша канадскојкој полицији и о томе добити потврду/извештај. Након тога се у Амбасади Републике Србије у Отави може покренути процедура за проглашавање несталог пасоша неважећим и поднети лично захтев за издавање новог пасоша или путног листа за повратак у Републику Србију.

И  За издавање новог пасоша неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Канадски идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.
 2. Извештај полиције о нестанку пасоша
 3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (МС Wорд или ПДФ формат)
 4. Копија уплатинице као доказ о плаћеној такси за оглашавање пасоша неважећим на текући рачун ЈП „Службени гласник Р Србије“ у износу од 42,00 долара. Упутство за уплату можете погледати овде.
 5. Укупна конзуларна такса за решење о проглашењу пасоша неважећим (35,00 долара) и издавање новог пасоша (93,00 долара) у износу од 128,00 долара може се платити искључиво у готовини или Money Order-ом.

ИИ   За издавање путног листа неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Канадски идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Амбасада службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (МС Wорд или ПДФ формат). Ако се изјава не потписује у Амбасади, неопходно је исту потписати пред нотаром.
 2. Извештај полиције о нестанку пасоша
 3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (МС Wорд или ПДФ формат)
 4. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
 5. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
 6. Конзуларна такса у износу од 62,00 долара се може платити искључиво у готовини или Money Order-ом.
 7. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином.
 8. Амбасада препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде.

 
ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ
Путни лист је путна исправа која служи само за повратак у Републику Србију и важи месец дана од дана издавања.
Издаје се лицима која су пријавила нестанак пасоша или у другим случејевима прописаним Законом.
Захтев за издавање путног листа се мора поднети лично, доласком у Амбасаду Републике Србије у Oтави или путем поште.

Неопходно је приложити следећа документа:

 1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Канадски идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Амбасада службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (МС Wорд или ПДФ формат). Ако се изјава не потписује у Амбасади, неопходно је исту потписати пред нотаром.
 2. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
 3. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
 4. Конзуларна такса у износу од 62,00 долара се може платити искључиво у готовини или Money Order-ом
 5. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином.

Амбасада препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р.Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде.

За додатна обавештења, молимо обратите се Амбасади.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питање: Да ли приликом подношења захтева за пасош треба да поднесем извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије?
Одговор Амбасаде: У складу са одредбама новог Закона о управном поступку, које су ступиле на снагу 8. јуна 2016. године, није више обавезно да се уз захтев за издавање пасоша подноси извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Податке из наведених докумената је у обавези да прибави надлежни орган за издавање пасоша уз вашу сагласност. Изјаву о сагласности за прибављање података службеним путем ћете потписати у Амбасади приликом подношења захтева за пасош.
Питање: Да ли постоји рок за прибављање података службеним путем и да ли ће се то одразити на време за које ћу добити пасош?
Одговор Амбасаде: Законски рок за прибаваљање података неопходних за решавање захтева за пасош службеним путем је 15 дана. Морате рачунати да ће се за то или краће време продужити процес решавања вашег захтева за пасош.   
Питање: Да ли се наплаћује додатна такса за прибављање неопходних података службеним путем приликом подношења захтева за пасош?
Одговор Амбасаде: Додатна конзуларна такса се не наплаћује за прибављање неопходних података службеним путем. Органи државне управе су дужни да размењују податке из службених евиденција и у ту сврху се не наплаћује такса. Приликом подношења захтева за пасош је потребно платити само прописану конзуларну таксу за издавање пасоша.
Питање: Већ сам прибавио извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству. Да ли наведена документа могу да поднесем уз захтев за издавање пасоша?
Одговор Амбасаде: Ствар је вашег избора да ли приликом подношења захтева за пасош желите да поднесте на увид наведена документа.  Уколико их већ поседујете, препоручујемо да их донесте јер ћете на тај начин скратити процес решавања вашег захтева за време које би било потребно да се неопхони подаци прибаве службеним путем.
Питање: Већ поседујем биометријски пасош. Интересује ме шта ми је потребно од докумената да би добио нови пасош.
Одговор Амбасаде: С обзиром да већ поседујете биометријски пасош приликом подношења захтева за издавање новог пасоша потребно је да донесете на увид пасош који већ поседујете и платите прописану конзуларну таксу.
Питање: Пошто сам двојни држављанин не поседујем пасош Републике Србије али имам важећу биометријску личну карту Републике Србије. Интересује ме шта ми је потребно од докумената да би поднео захтев за пасош Републике Србије.
Одговор Амбасаде: С обзиром да већ поседујете биометријску личну карту Републике Србије приликом подношења захтева за издавање пасоша потребно је да донесете на увид наведену личну карту и платите прописану конзуларну таксу.
Питање: Не поседујем ни један важећи идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. Да ли је могуће поднети захтев за издавање пасоша на основу важећег канадског идентификационог документа?
Одговор Амбасаде: С обзиром да не поседујете ниједан важећи идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије (пасош, лична карта, возачка дозвола) ваш идентитет се може утврдити на основу важећег канадског документа као што су пасош, возачка дозвола, Permanent Resident Card. Истовремено било би од користи да са собом понесете старе документе издате у Србији, попут плавог пасоша СРЈ и друге због података које исти садрже.
Питање: У Канаду сам дошао пре неколико деценија у време бивше Југославије. Интересује ме да ли и на који начин могу да добијем српски пасош?
Одговор Амбасаде: Пасош Републике Србије може добити сваки држављанин Републике Србије, једино уколико не постоје законом предвиђене сметње. Уколико поуздано знате да сте држављанин Републике Србије захтев за пасош можете поднети у Амбасади. Уколико нисте сигурни да сте држављанин Републике Србије сугеришемо вам да контактирате Амбасаду која ће вам помоћи или упутити на начин на који се може утврдити чињеница држављанства.
Питање: У мојим документима нема ЈМБГ (јединствени матични број грађанина). Да ли то може бити препрека да поднесем захтев за издавање пасоша?
Одговор Амбасаде: Захтев за пасош можете поднети и без ЈМБГ. Уколико се у поступку решавања захтева утврди да заиста немате ЈМБГ, исти ће вам бити одређен и уписан у нови пасош.
Питање: Поседујем плави пасош СР Југославије на којем пише да важи до 15. августа 2018. Интересује ме да ли са тим пасошем могу да путујем?
Одговор Амбасаде: Са наведеним пасошем не можете да путујете без обзира на датум важења који је уписан у пасошу. Тзв. плави пасоши су престали да важе 31. децембра 2011.године. Саветујемо вам да поднесте затев за издавање новог биометријског пасоша.
Питање: С обзиром да боравим у Британској Колимбији молим да ме обавестите где у Канади могу да поднесем захтев за биометријски пасош?
Одговор Амбасаде: Захтев за биометријски пасош се може поднети у било ком од два дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у Канади. То су: Амбасада у Отави и Генерални конзулат у Торонту. За остале конзуларне услуге неопходно је да се обратите надлежном представништву у складу са јурисдикцијом.
Питање: С обзиром да боравим у Алберти да ли постоји неки други начин да се поднесе захтев за биометријски пасош осим личног доласка?
Одговор Амбасаде: Захтев за пасош мора да се поднесе лично јер се приликом подношења захтева преузимају биометријски подаци (отисци прстију, дигитални потпис, дигитална фотографија).
Питање: Боравим у Канади дуги низ година и интересује ме на који начин могу да прибавим извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству из Србије?
Одговор Амбасаде: Документа се могу прибавити на један од следећих начина:
- лично, уколико путујете у Србију;
- преко рођака или пријатеља који би требало да контактирају надлежног матичара и провере да ли у ваше име могу да подигну документа. У неким општинама документа се могу наручити из Србије и путем поште или онлине;
- преко Амбасаде – погледајте на сајту: Остале конзуларне услуге/Прибављање докумената из Србије;
- преко неколико портала из Србије, преко којих документа можете наручити online - http://www.euprava.gov.rs/eusluge, www.dijasporanis.com, www.myidea.rs
Питање: На сајту сам прочитао да је потребно да приложим извод из матичне књиге рођених издат од органа Републике Србије. С обзиром да сам рођен у Хрватској да ли прихватате хрватски извод из матичне књиге рођених?
Одговор Амбасаде: Приликом подношења захтева за пасош може се поднети извод из матичне књиге рођених издат од надлежних органа бивших југословенских република. Истовремено вас обавештавамо да постоји законска могућност да и у Србији, уколико имате пребивалиште, будете уписани у матичну књигу рођених и да вам се након тога изда српски извод из матичне књиге рођених. Захтев за упис морате да поднесете надлежном матичару у Србији.
Питање: Да ли је неопходно да долазим у Отаву ради преузимања биометријског пасоша?
Одговор Амбасаде: Неопходно је да дођете у Отаву да лично преузимете пасош. Постоји законска могућност да дате овлашћење лицу које у ваше име може да преузме пасош. То је регулисано чланом 32 Закона о путним исправама, који гласи: “Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно, законски заступник или лице које он овласти“.
Питање: Да ли постоји одређено време у које се може преузети биометријски пасош?
Одговор Амбасаде: Биометријски пасоши се уручују сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова. Напомињемо да Амбасада не прима странке у дане српских и канадских празника. Информацију о празницима када је Амбасада затворена можете наћи на насловној страни овог сајта.
Питање: Захтев за биометријски пасош сам поднео у Генералном конзулату Р. Србије у Торонту. Да ли нови пасош могу да подигнем у Амбасади Србије у Отави?
Одговор Амбасаде: Пасош можете да преузмете једино у представништву у коме сте и поднели захтев. С обзиром да сте поднели захтев у Торонту, пасош се може преузети искључиво у Торонту.
Питање: Захтев за биометрисјки пасош сам поднео у Амбасади Србије у Отави. Путујем у Србију па ме интересује да ли бих могао тамо да подигнем мој нови пасош?
Одговор Амбасаде: С обзиром да сте поднели захтев у Амбасади Србије у Отави, пасош се може преузети искључиво у Отави.
Питање: Поднео сам захтев за пасош за малолетног сина. Да ли је потребно да њега доводим у Амбасаду ради преузимања пасоша?
Одговор Амбасаде: Пасош за малолетно дете преузима родитељ који је поднео захтев. Није потребно да сина доводите у Амбасаду. Том приликом, неопходно је да понесте ваш пасош, ради идентификације, и пасош вашег сина ради поништења истог.
Питање: Приликом подношења захтева за биометријски пасош да ли ће Амбасада задржати мој садашњи пасош?
Одговор Амбасаде: Амбасада не задржава пасош већ вам исти враћа након подношења захтева.
Питање: Приликом преузимања биометријског пасоша да ли ће Амбасада задржати мој садашњи пасош?
Одговор Амбасаде: Амбасада не задржава пасош. Исти се поништава и враћа вам се приликом уручења биометријског пасоша.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавње биометријског пасоша
Издавање виза
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари