| |     latinica | english  
Насловна
Издавање виза

Улазак у Србију - визе

- Општи услови за улазак у Србију
 

ИЗДАВАЊЕ ВИЗА

Канадским држављанима није потребна виза за путовање у Републику Србију.

Носиоцима канадске путне исправе за странце (Refugee Travel Document) потребна је виза за улазак у Републику Србију.
Ако немате канадски пасош, проверите овде да ли Вам је потребна виза за путовање у Републику Србију. Канадска виза у националном пасошу треће земље или регулисан боравак у Канади (Permanent resident Card) не може бити основ за бизвизни улазак у Републику Србију.
Међутим, страни држављани који имају важећу САД визу, шенгенску визу, визу Велике Британије или визу осталих држава чланица Европске Уније могу да уђу у Републику Србију без визе и бораве најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци. Наведена могућност уласка у Републику Србију без визе важи од 8.новембра 2014. и иста се не односи на стране држављане који су носиоци путних листова или путних исправа за избеглице и странце.


ВРСТЕ ВИЗА

Врсте виза су:
I  виза за краћи боравак (виза Ц)
II  транзитна виза (виза Б)

И  ВИЗА Ц (виза за боравак до 90 дана)

Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.
Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за краћи боравак, не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од шест месеци, рачунајући од дана првог уласка.
Виза за краћи боравак са више улазака, издаје се са роком важења до једне године. (Члан 18 Закона о странцима)
Потребни документи:

 1. Важећи пасош (пасош мора да важи најмање 90 дана од дана издавања визе)
 2. Испуњен захтев за визу (формулар Захтева за визу) (формулар треба попунити читко, штампаним словима, неопходно је попунити све рубрике и обавезно навести тачну адресу у Канади а не P.O.Box. За малолетну децу формулар попуњавају и потписују родитељи)
 3. Фотографија величине 3,5 x 4,5цм
 4. Позивно писмо - не старије од 6 месеци (За приватну посету је потребно позивно писмо од рођака или пријатеља оверено у Суду или Општини. Пример позивног писма, када је позивар физичко лице, можете наћи овде (форма позивног писма за физичка лица). Ако се подноси захтев за пословну визу, прилаже се

           • (а) званичан позив од стране фирме из Србије, наводећи природу посла, очекивано трајање посете као и име и адресу фирме или институције; Пример позивног писма, када је позивар правно лице, можете наћи овде (форма позивног писма за правна лица) и
           • (б) писмо од канадске фирме о посети партнеру у Србији.
Правно или физичко лице које даје странцу гаранцију којом се обавезало да ће сносити његове трошкове боравка и принудног удаљења уколико се они не могу наплатити од самог странца, дужно је да оверену копију гаранције презентира надлежном органу по месту боравишта странца.

         5. Доказ о боравку у Канади (копија Permanent Resident card, радне дозволе, студентске визе)
         6. Доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији,
         7. Повратна превозна карта (фотокопија међународне возачке дозволе и саобраћајне дозволе са полисом осигурања уколико се путује путничким возилом),
         8. Адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином за доставу пасоша (коверат није потребан уколико се пасош преузима лично у Амбасади).
         
         • Такса и трошкови за издавање визе износе 97 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити два Money Order-а на износе од 95 и 2 долара. Такса за издавање визе је неповратна. Уколико виза не буде одобрена, подносиоцу захтева се враћа само износ од 2 долара.
         • Држављани Јерменије, Малија, Пакистана и Сирије плаћају само трошкове за издавање визе у износу од 2 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити  Money Order на износ од 2 долара.

Напомена: Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.

ИИ  ВИЗА Б (транзитна виза)

Транзитна виза издаје се странцу за једно, два или више путовања преко територије Републике Србије.
Транзитна виза издаје се с роком важења до шест месеци, а време боравка за један транзит не може трајати дуже од пет дана.
Транзитна виза може се издати странцу који има визу за улазак у државу у коју путује или преко чије територије наставља путовање, ако међународним уговором није ослобођен обавезе поседовања те визе. (Члан 17. Закона о странцима)
Потребни документи:

 1. Важећи пасош (пасош мора да важи најмање 90 дана од дана издавања визе),
 2. Испуњен захтев за визу (формулар Захтева за визу) (формулар треба попунити читко, штампаним словима, неопходно је попунити све рубрике и обавезно навести тачну адресу у Канади а не P.O.Box. За малолетну децу формулар попуњавају и потписују родитељи),
 3. Фотографија величине 3,5 x 4,5цм,
 4. Виза државе у коју се улази после транзита кроз Републику Србију. Уколико за ту државу није потребна виза, други доказ о уласку или боравку у датој држави,
 5. Доказ о боравку у Канади (копија Permanent Resident card, радне дозволе, студентске визе),
 6. Доказ о поседовању финансијских средстава за транзит кроз Србију,
 7. Повратна превозна карта (фотокопија међународне возачке дозволе и саобраћајне дозволе са полисом осигурања уколико се путује путничким возилом),
 8. Адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином за доставу пасоша (коверат није потребан уколико се пасош преузима лично у Амбасади),

• Такса и трошкови за издавање визе износе 97 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити два Money Order-а на износе од 95 и 2 долара. Такса за издавање визе неповратна. Уколико виза не буде одобрена, подносиоцу захтева се враћа само износ од 2 долара.
• Држављани Јерменије, Малија, Пакистана и Сирије плаћају само трошкове за издавање визе у износу од 2 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити  Money Order на износ од 2 долара.
Напомена: Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.

За додатна обавештења, молимо обратите се Амбасади.


 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Издавње биометријског пасоша
Издавање виза
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари