| |     ћирилица | english  
Naslovna
Overa dokumenata

U ambasadi u Otavi možete izvršiti sledeće overe i nadovere dokumenata:

Spisak notara koji su deponovali svoje potpise u Ambasadi R. Srbije u Otavi


OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU ILI IZJAVI

Overa potpisa na privatnim ispravama na srpskom jeziku (punomoćje ili izjava) za upotrebu u Republici Srbiji se vrši u Ambasadi na osnovu važećeg identifikacionog dokumenta (pasoš, lična karta). Potrebno je da lično dođete u Ambasadu i sa sobom ponesete odštampano punomoćje/izjavu.
Konzularna taksa za overu jednog potpisa iznosi 65 CAD. Konzularna taksa se plaća u gotovini.  
Ukoliko davalac punomoćja ili izjave nije u mogućnosti da lično dođe u Ambasadu, privatna isprava se može potpisati pred kanadskim notarom a potom istu je potrebno nadoveriti. Procedura nadovere je opisana niže.


NADOVERA KANADSKIH DOKUMENATA I OVLAŠĆENJA OVERENIH KOD KANADSKIH NOTARA

Ovlašćenja i izjave na srpskom jeziku, overeni pred kanadskim notarom, moraju biti nadoverena da bi bila važeća u R. Srbiji.

Ukoliko potpis overavate kod nekog od kanadskih notara koji imaju deponovan potpis u ovoj Ambasadi (spisak), potrebno je da nam dostavite sledeće:

 • sam dokument overen kod notara
 • Money Order ili Bank Draft koji glasi na Embassy of Serbia na iznos od 70 CAD za konzularnu taksu
 • povratnu kovertu sa plaćenom poštarinom 

Ukoliko potpis overavate kod bilo kog drugog kanadskog notara, Ambasada će Vaš dokument odneti u Ministarstvo spoljnih poslova Kanade na nadoveru, a zatim izvršiti i nadoveru u ovoj Ambasadi. Potrebno je da nam dostavite sledeće:

 • sam dokument overen kod notara
 • prevod punomoćja/izjave na engleski ili francuski jezik (ne mora biti overen od strane prevodioca)
 • Money Order ili Bank Draft koji glasi na Embassy of Serbia na iznos od 80 CAD za konzularnu taksu
 • povratnu kovertu sa plaćenom poštarinom 

Ukoliko ste u mogućnosti da sami odnesete dokument na nadoveru u Ministarstvo spoljnih poslova Kanade, i potrebna je samo nadovera Ambasade, postupak je isti kao kod nadovere notara registrovanog u Ambasadi i taksa iznosi 70 CAD.  

Ukoliko je potrebno da nadoverite kanadski dokument za upotrebu u Srbiji, potrebno je da prvo utvrdite da li dokument sadrži sve potrebne elemente: potpis odgovornog lica, njegovo puno ime i prezime, funkciju i pečat ustanove koja je dokument izdala. Na ovaj način se nadoveravaju sledeća kanadska dokumenta:

 • Birth Certificate, Statement of Live Birth
 • Marriage Certificate, Certificate of Marriage, Marriage Search Document, Statement in lieu of Certificate of Non-Impediment to Marriage Abroad
 • Death Certificate, Certificate of Death, Statement of Death - Form 15
 • Name Change Certificate
 • Divorce Certificate, Court Order, Court Judgement
 • Diplome, transkripti ocena
 • sva druga kanadska dokumenta izdata od zvaničnih organa Kanade

OVERA NASLEDNIH IZJAVA ILI PUNOMOĆJA U VEZI SA NEKRETNINAMA U SRBIJI

Punomoćje u vezi sa nekretninama u Srbiji ili nasledna izjava mogu biti overeni u Ambasadi u zakonskoj predviđenoj formi koja uključuje klauzulu o potvrđivanju isprave (solemnizaciona klauzula). Neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave koji je potrebno da se identifikuje na osnovu važećeg dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta) ili kanadskog pasoša. Davalac punomoćja ili izjave je neophodno da podnese odgovarajući tekst punomoćja ili izjave koju je sačinilo kvalifikovano lice u Srbiji (advokat). Punomoćje treba da bude napisano na srpskom jeziku ćiriličnim pismom. Punomoćje ili izjava se potpisuju u Ambasadi. Konzularna taksa se plaća u gotovini i iznosi 65 CAD. 

Postupak overe punomoćja ili nasledne izjave sa klauzulom o potvrđivanju isprave može da traje preko 30 minuta. Ambasada preporučuje da se za ovu vrstu usluge zakaže termin putem e-mail-a ili telefona. Takođe, Ambasada preporučuje da se pre dolaska u Ambasadu (dan ili dva ranije) nacrt ovlašćenja ili izjave dostavi u WORD formatu zajedno sa kopijom identifikacionog dokumenta putem e-mail-a diaspora@serbianembassy.ca

Za dodatne informacije u sledećim slučajevima molimo da kontaktirate Ambasadu:

- ukoliko davalac punomoćja ili nasledne izjave nije sposoban da pročita i potpiše ispravu;
- ukoliko davalac punomoćja ili nasledne izjave ne zna srpski jezik.
 


PUNOMOĆJE U FORMI JAVNOBELEŽNIČKOG ZAPISA

Punomoćje u vezi sa nekretninama u Srbiji u formi javnobeležničkog zapisa može biti sačinjeno u Ambasadi. Neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja koji je potrebno da se identifikuje na osnovu važećeg dokumenta Republike Srbije (pasoš ili lična karta) ili kanadskog pasoša. Davalac punomoćja je neophodno da podnese nacrt punomoćja koje je sačinilo kvalifikovano lice u Srbiji (advokat). Punomoćje treba da bude napisano na srpskom jeziku ćiriličnim pismom. Punomoćje se potpisuje u Ambasadi. Konzularna taksa se plaća u gotovini i iznosi 95 CAD.

Postupak davanja punomoćja u formi javnobeležničkog zapisa može da traje preko 30 minuta. Ambasada preporučuje da se za ovu vrstu usluge zakaže termin putem e-mail-a ili telefona. Takođe, Ambasada preporučuje da se pre dolaska u Ambasadu (dan ili dva ranije) nacrt ovlašćenja ili izjave dostavi u WORD formatu zajedno sa kopijom identifikacionog dokumenta putem e-mail-a diaspora@serbianembassy.ca.   


OVERA FOTOKOPIJE DOKUMENTA

U Ambasadi se može overiti fotokopija dokumenta. U tom slučaju neophodno je dati na uvid originalni dokument i kopiju istog. Konzulana taksa za overu fotokopije dokumenta iznosi 48 CAD.   


UZORAK IZJAVA I PUNOMOĆJA

Donji obrasci imaju svrhu da posluže isključivo kao uzorak. Ambasada nema odgovornost u pogledu korišćenja istih, odnosno savetuje da punomoćje ili izjava budu sačinjeni od strane kvalifikovanog lica.    

 • Izjava o priznavanju očinstva (MS Word ili PDF format)
 • Ovlašćenje (MS Word ili  PDF  format)
 • Ovlašćenje za motorno vozilo (MS Word ili  PDF format)
 • Ovlašćenje za razvod braka (MS Word ili PDF  format)

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Izdavanje vize
Carina
Državljanstvo
Matične knjige
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Cenovnik konzularnih usluga